Phân tích chuỗi giá trị tài sản trí tuệ với các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 95-103
Tóm tắt: Toàn cầu hóa nền kinh tế và xu hướng giao quyền tự chủ cho các trường đại học sẽ dẫn tới sự cạnh tranh đào thải. Ở một góc độ, điều này đòi hỏi mỗi trường đại học phải xác định cho mình lợi thế cạnh tranh bền vững. Để tạo ra một lợi thế cạnh tranh bền vững, yếu tố then chốt chính là tạo ra được một chuỗi giá trị gia tăng cho sản phẩm (Đỗ Đức Khả, 2010). Bài viết tập trung phân tích chuỗi giá trị tài sản trí tuệ với các trường đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh ở Việt Nam giúp các trường căn cứ vào tình hình thực tế tại trường, có thể đầu tư, phát triển các hoạt động trong chuỗi giá trị tài sản trí tuệ, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý, khai thác các tài sản trí tuệ của các trường đại học.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, Tài sản trí tuệ, Tri thức hiện.
Tra cứu bài báo