Tác động của năng lực quản lý, kinh doanh tới kết quả hoạt động của các hợp tác xã chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 37-45
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của năng lực quản lý, kinh doanh tới kết quả hoạt động của các hợp tác xã chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng từ điều tra 120 hợp tác xã chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định. Kết quả cho thấy 5 biến kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kiểm soát sản xuất, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng định hướng khách hàng có tác động thuận chiều với kết quả hoạt động của các hợp tác xã. Trong 5 biến có tác động, biến kỹ năng giao tiếp là biến tác động lớn nhất (β=0,307), biến kỹ năng định hướng khách hàng (β=0,217) và biến kỹ năng lãnh đạo (β=0,202) là các biến có tác động lớn đến kết quả hoạt động của hợp tác xã chế biến và tiêu thụ. Biến kỹ năng quản lý tài chính chưa chứng minh được có tác động tới kết quả hoạt động của các hợp tác xã.
Từ khóa: Năng lực quản lý, kinh doanh, hợp tác xã chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Tra cứu bài báo