Thâm nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quan điểm lý thuyết nguồn lực

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 77-84
Tóm tắt: Có nhiều lý thuyết lý giải quyết định lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệp như lý thuyết chi phí giao dịch, lý thuyết nguồn lực, lý thuyết thể chế, lý thuyết quyền lực thương lượng, lý thuyết tri thức,… Trong quá trình quốc tế hóa của các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs),việc thâm nhập thị trường quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh là sự lựa chọn tất yếu khi các rào cản thuế quan dần được loại bỏ. Bên cạnh đó, quyết định lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệp có ý nghĩa sống còn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. So với các công ty đa quốc gia, các SMEs có hạn chế về nguồn lực khi lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm xem xét quan điểm lý thuyết nguồn lực ảnh hưởng đến quyết định thâm nhập thị trường quốc tế của SMEs trong quá trình quốc tế hóa.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), Lý thuyết nguồn lực, Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, Quốc tế hóa.
Tra cứu bài báo