Gắn kết mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa ở Việt Nam

KT&PT, số 209 tháng 11 năm 2014, tr. 14-23
Tóm tắt: Bài viết dựa trên một số kết quả nghiên cứu chính của đề tài cấp nhà nước KX04.11/11-15 (Ngô Thắng Lợi, 2012) đang được triển khai “Phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu” (thuộc chương trình cấp nhà nước KX 04/11-15 của Hội đồng Lý luận Trung ương, trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ quan chủ trì thực hiện ). Nội dung bài viết đi sâu vào đánh giá khía cạnh phát triển bền vững được đưa ra và thực hiện trong mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam như thế nào, bao gồm từ quá trình phát triển nhận thức của Đảng về gắn công nghiệp hóa với phát triển bền vững, đến những vấn đề đặt ra về gắn phát triển bền vững trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa và cuối cùng, bài viết đưa ra một số kiến nghị chính nhằm gắn phát triển bền vững trong quá trình tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa trong các điều kiện mới của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Phát triển bền vững, công nghiệp hóa, tăng trưởng nhanh và hiệu quả, tiến bộ và công bằng xã hội, ô nhiêm môi trường và biến đổi khí hậu, công nghiệp hóa rút ngắn - hiện đại.
Tra cứu bài báo