Nâng cao chất lượng tạp chí Kinh tế và Phát triển theo hướng hội nhập quốc tế

KT&PT, số 209 tháng 11 năm 2014, tr. 3-13
Tóm tắt: Dựa trên những tiêu chí đánh giá tạp chí khoa học, bài viết này sử dụng dữ liệu thứ cấp và dữ liệu thu được qua khảo sát để phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển qua 20 năm xây dựng và phát triển. Kết quả phân tích chỉ rõ những thành tựu mà Tạp chí đã đạt được trên con đường đổi mới theo hướng hội nhập quốc tế. Cụ thể, chính sách của Tạp chí đã được xây dựng ngày càng hoàn thiện và tương hợp theo chuẩn quốc tế; tính đa dạng và tính quốc tế của Hội đồng biên tập ngày càng tăng; chất lượng bài viết trên Tạp chí có những bước tiến rõ rệt; qui trình phản biện và chất lượng các ý kiến phản biện được đánh giá tương đối cao; công tác biên tập và xuất bản ngày càng được cải thiện; trang web của Tạp chí được đánh giá tốt. Tuy nhiên, việc phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc thành trường đại học định hướng nghiên cứu đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng tầm Tạp chí. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng Tạp chí theo hướng hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, chất lượng tạp chí, hội nhập quốc tế
Tra cứu bài báo