Thâm hụt thương mại: Phân tích từ cách tiếp cận liên thời kỳ

KT&PT, số 209 tháng 11 năm 2014, tr. 69-81
Tóm tắt: Bài viết sẽ nghiên cứu nguyên nhân thâm hụt thương mại của Việt Nam từ cách tiếp cận liên thời kỳ, theo đó, biến động cán cân thương mại là hệ quả của các quyết định tiêu dùng và đầu tư trong dài hạn đặt dưới những kỳ vọng tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập tương đối, NFA, độ sâu tài chính, tỷ giá, FDI và độ mở của nền kinh tế đều có tác động đến thâm hụt thương mại trong giai đoạn nghiên cứu. Bài viết đưa ra khuyến nghị thay đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời bổ trợ thêm với một số chính sách liên quan đến FDI và chính sách tỷ giá để giải quyết được vấn đề thâm hụt thương mại tại Việt Nam một cách bền vững.
Từ khóa: Cách tiếp cận liên thời kỳ, thâm hụt thương mại, Việt Nam
Tra cứu bài báo