Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch: Nghiên cứu trường hợp điểm đến du lịch Bình Định

KT&PT, số 210 (II), tháng 12 năm 2014, tr. 36-44
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch đến Bình Định. Sau khi tiến hành kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, và phân tích hồi quy, có tám yếu tố ảnh hưởng đến thu hút du khách được sắp xếp theo mức độ quan trọng lần lượt là: Tài nguyên thiên nhiên; Văn hóa, lịch sử và nghệ thuật; Môi trường du lịch; Khả năng tiếp cận; Dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí; Cơ sở hạ tầng; Cơ sở lưu trú; Giá cả các loại dịch vụ. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm tăng cường thu hút du khách đến địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: điểm đến; thu hút khách du lịch.
Tra cứu bài báo