Đặc điểm đổi mới- sáng tạo trong các công ty Việt: Một nghiên cứu khám phá

KT&PT, số 210 (II), tháng 12 năm 2014, tr. 45-54
Tóm tắt: Dựa trên các nghiên cứu trước về đổi mới-sáng tạo ở cấp độ doanh nghiệp và các tài liệu về môi trường kinh doanh ở các nước đang phát triển cũng như ở Việt Nam, nghiên cứu này đưa ra bốn định đề về đặc điểm của đổi mới-sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt. Hai doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có một doanh nghiệp phần mềm và một doanh nghiệp trò chơi điện tử được lựa chọn làm tình huống nghiên cứu. Trong mỗi tình huống, dữ liệu được thu thập bằng cách kết hợp quan sát, nghiên cứu văn bản- tài liệu và phỏng vấn cá nhân trực tiếp. Các bằng chứng thu thập được từ hai tình huống nhìn chung ủng hộ các định đề đặt ra ban đầu. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số ngầm ý cho chính phủ và doanh nghiệp Việt.
Từ khóa: Đổi mới-sáng tạo, đổi mới-sáng tạo sản phẩm, đổi mới-sáng tạo qui trình, đổi mới-sáng tạo Marketing, đổi mới-sáng tạo tổ chức, đổi mới-sáng tạo tích lũy, đổi mới-sáng tạo đột phá.
Tra cứu bài báo