Mô hình hóa rủi ro kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

KT&PT, số 210 (II), tháng 12 năm 2014, tr. 19-25
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng mô hình logit để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Bài viết cho thấy các doanh nghiệp có xác suất rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính cao khi tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, khả năng thanh khoản thấp và lợi nhuận thấp. Mối quan hệ này thể hiện rõ nhất ở các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, thời gian thành lập ngắn và khả năng sinh lợi thấp. Cuối cùng, bài viết đưa ra một mô hình đơn giản, tiện dụng giúp nhà đầu tư ước lượng xác suất kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp.
Từ khóa: kiệt quệ tài chính; thị trường mới nổi, mô hình logit
Tra cứu bài báo