Mô hình lý thuyết tích hợp về hình ảnh doanh nghiệp trong ngữ cảnh chuyển đổi tổ chức

KT&PT, số 210 (II), tháng 12 năm 2014, tr. 55-69
Tóm tắt: Hình ảnh doanh nghiệp và chuyển đổi tổ chức là những khái niệm thường được nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau. Trong khi hình ảnh doanh nghiệp được nghiên cứu chủ yếu trong marketing thì chuyển đổi tổ chức lại thường được quan tâm bởi các nhà nghiên cứu về quản lý. Tuy nhiên, theo chúng tôi, có thể tích hợp hai khái niệm này trong những nghiên cứu thuộc lĩnh vực marketing. Dựa trên lý thuyết quy kết, nghiên cứu này đề xuất một khung lý thuyết giúp xác định các yếu tố tiền đề và hệ quả của hình ảnh doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi tổ chức. Cách tiếp cận này về hình ảnh doanh nghiệp có thể mang lại những đóng góp nhất định cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm cách thức để nâng cao hình ảnh của mình trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức.
Từ khóa: hình ảnh doanh nghiệp, chuyển đổi tổ chức, lý thuyết quy kết, phản ứng của khách hàng, truyền thông marketing
Tra cứu bài báo