Quản trị, tham nhũng và chất lượng dịch vụ hành chính công tại các thành phố lớn ở Việt Nam

KT&PT, số 210 (II), tháng 12 năm 2014, tr. 11-18
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này phân tích mối liên hệ giữa minh bạch, trách nhiệm giải trình, tham nhũng, và chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam thông qua phân tích bộ số liệu về quản trị và hành chính công của Việt Nam năm 2012. Kết quả phân tích cho thấy khi mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình cao, cảm nhận của người dân về tham nhũng giảm. Bài nghiên cứu cũng cho thấy tham nhũng là một trong những nhân tố then chốt làm xói mòn chất lượng dịch vụ công trong khi minh bạch và trách nhiệm giải trình không có tác dụng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Kết quả nghiên cứu làm dấy lên lo ngại về bản chất thực sự của minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng như sự cần thiết về ý chí chính trị trong cuộc chiến chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị, tham nhũng, hành chính công, phân tích đa tương ứng
Tra cứu bài báo