Tác động của ODA tới tăng trưởng GDP bình quân đầu người các tiểu vùng Tây Bắc

KT&PT, số 210 (II), tháng 12 năm 2014, tr. 26-35
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xem xét tình hình thu hút đầu tư ODA của các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) cũng như việc sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả hay không trong giai đoạn từ 1993 đến 2013. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy OLS và hồi quy dữ liệu mảng (Panel data) để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Kết quả mô hình cho thấy ODA tác động tới sự phát triển của vùng sau đó 1 năm (độ trễ 1). Bên cạnh đó nghiên cứu cũng cho thấy vốn đầu tư trong nước có tác động tức thời tới GDP bình quân của vùng và yếu tố lực lượng lao động trên 15 tuổi cũng có tác động tích cực lên tăng trưởng GDP bình quân 3 tỉnh trong vùng. Cả ba nhân tố ODA, vốn đầu tư trong nước và lực lượng lao động trên 15 tuổi có tác động tới 85,39% sự tăng trưởng GDP bình quân đầu người của vùng.
Từ khóa: dữ liệu mảng, ODA, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo