Xây dựng mô hình hoạch định tài nguyên trường đại học cho các trường đại học công lập ở Việt Nam

KT&PT, số 210 (II), tháng 12 năm 2014, tr. 70-78
Tóm tắt: Một trong những xu hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đại học trên thế giới hiện nay là áp dụng các hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp - Enteprise Resource Planning (ERP) vào công tác quản lý. Ở Việt Nam, việc áp dụng các hệ thống thông tin từng phần, nhỏ lẻ khiến cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ở các trường đại học không đạt kết quả như mong muốn. Trên cơ sở nghiên cứu, so sánh các hệ thống ERP của các nhà cung cấp lớn ứng dụng vào các trường đại học trên thế giới, kết hợp với những đặc trưng riêng của các trường đại học công lập Việt Nam, tác giả đề xuất mô hình Hoạch định tài nguyên trường đại học - University Resource Planning (URP) cho các trường đại học công lập Việt Nam. Tác giả tiến hành xây dựng, đưa vào thử nghiệm 5 phân hệ của mô hình URP tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và bước đầu đem lại kết quả khả quan.
Từ khóa: Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP, Hoạch định tài nguyên trường đại học URP, giáo dục đại học, mô hình quản lý trường đại học
Tra cứu bài báo