Chính sách tỷ giá hối đoái: Lựa chọn nào cho Việt Nam

KT&PT, số 210 tháng 12 năm 2014, tr. 11-20
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu chính. Thứ nhất, bài viết tập trung tìm hiểu cơ chế tỷ giá hối đoái và những tác động của nó đối với đối với cán cân thương mại, lạm phát và môi trường vĩ mô ở Việt Nam trong khoảng hơn hai thập kỷ qua. Tiếp theo, dựa trên phân tích ưu điểm và nhược điểm của nó, bài viết cố gắng đưa ra những lập luận và điều kiện áp dụng ủng hộ cho một cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, thay vì cơ chế neo tỷ giá cứng nhắc như hiện nay, ở Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Tỷ giá hối đoái, cơ chế tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại và lạm phát
Tra cứu bài báo