Nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

KT&PT, số 210 tháng 12 năm 2014, tr. 53-61
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của sản xuất và sự gia tăng các loại sản phẩm tiêu dùng, lượng rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn được tạo ra ngày càng nhiều khiến cho môi trường bị ô nhiễm, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do nhận thức của đại bộ phận dân cư trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế. Dựa trên những thông tin định lượng và định tính được thu thập bằng các phương pháp khác nhau tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, bài viết phân tích hiện trạng rác thải sinh hoạt ở xã Hạ Lễ; chỉ rõ nhận thức của người dân xã Hạ Lễ về phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt; và đưa ra 3 nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt, bao gồm: tuyên truyền phổ biến kiến thức, tổ chức các chương trình giữ vệ sinh chung, xây dựng quy định của thôn xóm và hệ thống chế tài xử phát với hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Từ khóa: Nhận thức, quản lý; rác thải sinh hoạt; nâng cao.
Tra cứu bài báo