Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty cổ phần tại Việt Nam

KT&PT, số 210 tháng 12 năm 2014, tr. 33-42
Tóm tắt: Chính sách chi trả cổ tức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chịu sự tác động của nhiều nhân tố như khả năng sinh lời, tỷ lệ tăng trưởng, quy mô công ty,… Nghiên cứu này tập trung làm rõ những lý thuyết về nhân tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức của doanh nghiệp và xác định ảnh hưởng của những nhân tố này đến quyết định chi trả cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đa biến trên bộ số liệu của 75 công ty niêm yết của Việt Nam trong sáu năm, nghiên cứu này chỉ ra các nhân tố khả năng sinh lời, quy mô công ty có tác động rõ rệt đến mức chi trả cổ tức trong khi nhân tố tỷ lệ tăng trưởng và đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng không đáng kể. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu sở hữu cũng có ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức của các doanh nghiệp.
Từ khóa: Chính sách cổ tức, Công ty cổ phần, Mức cổ tức trên cổ phiếu, Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tra cứu bài báo