Các nhân tố tác động đến đổi mới- sáng tạo quy trình: Nghiên cứu thực nghiệm tại Vsoft

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 63-71
Tóm tắt: Trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước, nghiên cứu này đề xuất một mô hình gồm 4 nhân tố tác động lên đổi mới-sáng tạo qui trình trong doanh nghiệp. Mô hình được kiểm định thông qua bằng chứng thực nghiệm thu thập được từ khảo sát cán bộ quản lý và nhân viên của Trung tâm Phát triển Phần mềm Vsoft thuộc công ty Đại Quang. Trong số 4 giả thuyết đề ra, có 2 giả thuyết được ủng hộ một phần và 1 giả thuyết được ủng hộ hoàn toàn. Cụ thể là đổi mới-sáng tạo qui trình bị ảnh hưởng bởi (1) đào tạo, chia sẻ tri thức và sự hài lòng của nhân viên, (2) mức độ chú trọng khách hàng của doanh nghiệp và đặc biệt là (3) sự ủng hộ của lãnh đạo/nhà quản lý đối với đổi mới-sáng tạo. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số gợi ý cho các nhà hoạt động thực tiễn nhằm đẩy mạnh đổi mới-sáng tạo qui trình trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Đổi mới-sáng tạo, Đổi mới-sáng tạo qui trình.
Tra cứu bài báo