Công tác quản trị nguồn nhân lực sau tái cấu trúc tại một số công ty Việt Nam

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 10-16
Tóm tắt: Bài viết mô tả công tác quản trị nguồn nhân lực của các công ty sau khi tiến hành tái cấu trúc. Số liệu phỏng vấn và điều tra cho thấy đa số các công ty tái cấu trúc theo hướng mở rộng kinh doanh dùng nguồn tuyển từ bên ngoài là các đối tượng trẻ, có trình độ cao và cho tất cả các vị trí. Các công ty thu hẹp kinh doanh chọn người có khả năng và kinh nghiệm phù hợp với giai đoạn phát triển khó khăn của công ty. Các công ty Việt đa số chỉ tiến hành đào tạo sau khi tái cấu trúc. Trong khi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi cắt giảm lao động là nhân viên và công nhân, thì người có con đường phát triển nghề nghiệp tốt nhất khi tổ chức tái cấu trúc theo hướng mở rộng lại là cán bộ quản lý cấp trung. Đối với công ty tái cấu trúc theo hướng giảm lao động, công ty không giảm lương của những người ở lại, nhưng lại tăng đầu công việc và khối lượng công việc cho họ.
Từ khóa: Tái cấu trúc, quản trị nguồn nhân lực, tuyển dụng, đánh giá, lương thưởng, phát triển nghề nghiệp, đào tạo, Việt Nam.
Tra cứu bài báo