Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tuyên Quang

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 17-24
Tóm tắt: Khách hàng là điều kiện tiên quyết để ngân hàng tồn tại và phát triển. Chìa khóa của sự thành công trong cạnh tranh là duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng số liệu thu được từ khảo sát 150 khách hàng, áp dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy đa biến. Bài viết đã thảo luận và đánh giá được các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang gồm 5 yếu tố: Sự tin cậy, sự đảm bảo, sự cảm thông, sự đáp ứng và phương tiện hữu hình. Từ đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của các khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Tuyên Quang.
Từ khóa: Khách hàng, ngân hàng, thương mại, tín dụng, sự hài lòng.
Tra cứu bài báo