Đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác động- Tổng kết cơ sở lý thuyết

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 37-46
Tóm tắt: Bài viết này đặt mục tiêu là đi tiến hành tổng kết cơ sở lý thuyết về đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác động nhằm làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến đổi mới sáng tạo. Kết quả của bài viết góp phần nâng cao kiến thức giúp cho cho các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách đề ra được các biện pháp phù hợp để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, và trang bị cho các nhà nghiên cứu các khuôn khổ lý thuyết phù hợp giúp định hướng tốt hơn trong việc triển khai các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, phân loại, nhân tố tác động bên trong, nhân tố tác động bên ngoài.
Tra cứu bài báo