Hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế trong các trường đại học ở Việt Nam: Lợi ích và những vấn đề đặt ra

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 83-90
Tóm tắt: Tác giả đã thực hiện nghiên cứu tại bàn và phỏng vấn sâu bốn cán bộ quản lý và mười sáu sinh viên Việt Nam và quốc tế. Bài viết đã phân tích lợi ích của trao đổi sinh viên quốc tế dưới con mắt của sinh viên ở Việt Nam và kinh nghiệm tổ chức hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế ở ba trường đại học và đề ra bảy giải pháp để phát triển hoạt động này ở các trường đại học ở Việt Nam, trong đó các giải pháp chính là: Xây dựng định hướng chiến lược phát triển đào tạo Quốc tế; Phát triển mối quan hệ đối tác với các trường đại học quốc tế; Thực hiện kiểm định chương trình để có đánh giá quốc tế khách quan về chất lượng đào tạo của chương trình, Thực hiện truyền thông quảng bá chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.
Từ khóa: Trao đổi sinh viên quốc tế, chất lượng đào tạo đại học, đào tạo quốc tế
Tra cứu bài báo