Kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước Hà Nội: Những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 91-97
Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích những vướng mắc cơ bản trong kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Các phân tích chỉ rõ cơ chế kiểm soát chi còn nhiều vướng mắc, Kho bạc Nhà nước Hà Nội mới chỉ kiểm soát chi trên giấy tờ mà chưa gắn công tác kiểm soát chi với hiệu quả thực tế hay kết quả cuối cùng của chương trình dự án. Phân cấp quản lý các dự án đầu tư không được thực hiện thống nhất trong toàn thành phố. Các tác giả đã đề xuất 2 nhóm giải pháp trong đó giải pháp chủ yếu được tập trung luận giải là phối kết hợp giữa kiểm soát chi chương trình mục tiêu với áp dụng hệ thống TABMIS và triển khai thực hiện cam kết chi hiệu quả.
Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm soát chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển
Tra cứu bài báo