Kiểm toán hoạt động mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế công lập: Thay đổi trong hoạt động đấu thầu và cải thiện hoạt động kiểm toán

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 98-105
Tóm tắt: Kiểm toán hoạt động đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế nhà nước do Kiểm toán Nhà nước các khu vực thực hiện đang có vai trò quan trọng khi áp dụng Luật đấu thầu sửa đổi. Hiện nay, các cơ sở y tế sử dụng kinh phí mua sắm thuốc chữa bệnh kém hiệu quả. Sự yếu kém trong quản lý và thiếu thông tin cần thiết liên quan tới cập nhật chính sách, chế độ có liên quan dẫn tới những sai phạm và những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng tại những đơn vị y tế địa phương. Hầu hết những thay đổi trong môi trường quản lý thuốc đã tác động tới hoạt động kiểm toán. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới kiểm toán và thực hiện một số đổi mới trong thực hiện kiểm toán kiểm toán hoạt động đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế nói trên.
Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, hoạt động đấu giá thuốc, cơ sở y tế nhà nước
Tra cứu bài báo