Nhu cầu đào tạo nghề giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 72-82
Tóm tắt: Ngày nay các gia đình ở thành thị đang có nhu cầu ngày càng tăng về lao động giúp việc gia đình. Do vậy, giúp việc gia đình đang dần trở thành một nghề chính thức ở Việt Nam. Phát triển thị trường lao động giúp việc gia đình sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội to lớn. Tuy nhiên, ở Hà Nội đang có một sự không phù hợp giữa năng lực làm việc thực tế của người giúp việc và mong đợi của các chủ sử dụng lao động về năng lực làm việc của họ. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng kiến thức, kỹ năng và thái độ của lao động giúp việc, khám phá nguyên nhân để đưa ra các đề xuất về nhu cầu đào tạo nghề giúp việc gia đình chuyên nghiệp ở Hà Nội. Các đề xuất này tập trung chủ yếu vào nội dung đào tạo và một số khía cạnh liên quan khác như đối tượng đào tạo, tuyển chọn và thu hút học viên, thời lượng, phương pháp đào tạo.
Từ khóa: Giúp việc gia đình, nghề giúp việc, năng lực làm việc, kiến thức, kỹ năng, thái độ.
Tra cứu bài báo