Phát triển khu, cụm công nghiệp theo định hướng cụm liên kết ngành ở Việt Nam

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 2-9
Tóm tắt: Các cụm, khu công nghiệp ra đời mang “trọng trách” đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam, tuy đã có bước tiến nhất định song hiện hoạt động vẫn chưa hiệu quả, chưa có nhiều tác động lan tỏa tích cực để qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, nội bộ nền kinh tế đang trong quá trình tái cơ cấu đổi mới nền kinh tế, cần thiết phải đổi mới mô hình hoạt động của các cụm, khu công nghiệp. Hiện một trong những công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cũng như tổng thể nền kinh tế hiện được áp dụng ngày càng rộng rãi trên thế giới là mô hình cụm liên kết ngành. Bài viết này đánh giá khái quát thực trạng phát triển, khả năng hình thành cụm liên kết ngành, từ đó đưa ra gợi ý giải pháp để có thể áp dụng phát triển các khu, cụm công nghiệp Việt Nam theo mô hình cụm liên kết ngành.
Từ khóa: Cụm công nghiệp, khu công nghiệp, liên kết ngành, năng lực cạnh tranh
Tra cứu bài báo