Phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Nga Sơn: Thực trạng và vấn đề

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 106-111
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến sự phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp (TTCN) truyền thống và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp mới trên địa bàn huyện Nga Sơn những năm gần đây; chỉ ra sự đóng góp về tạo việc làm, sinh kế mới với thu nhập cao của các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sự đổi mới diện mạo tổ chức sản xuất trên địa bàn. Theo tác giả, việc khôi phục những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống nhằm nâng cao sự đóng góp của tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm thay đổi về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu chủng loại, chất lượng và mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm tiểu thủ công nghiệp; và giải quyết những khó khăn về thị trường tiêu thụ đang là những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay.
Từ khóa: Tiểu thủ công nghiệp; quy mô phát triển, cơ cấu ngành nghề
Tra cứu bài báo