Sự công bằng trong ghi nhận, cơ hội thăng tiến và động lực làm việc của giảng viên

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 112-120
Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả kiểm định về tác động của sự công bằng trong ghi nhận và cơ hội thăng tiến đến động lực làm việc của giảng viên. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với đối tượng là giảng viên đang công tác trong các trường đại học công lập và ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy cảm nhận của giảng viên về sự công bằng trong ghi nhận và cơ hội thăng tiến có tác động đến động lực làm việc của họ. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy có sự khác nhau về động lực làm việc giữa giảng viên nam và giảng viên nữ, giữa các giảng viên làm việc tại trường công lập và ngoài công lập dưới tác động của các khía cạnh công bằng nói trên.
Từ khóa: Ghi nhận, cơ hội thăng tiến, công bằng trong tổ chức, động lực làm việc.
Tra cứu bài báo