Tác động nhân tố giới của chủ doanh nghiệp đến định hướng chiến lược trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 54-62
Tóm tắt: Định hướng chiến lược góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài báo này đưa ra các đặc tính trong định hướng chiến lược của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Bài báo cũng đã phân tích, so sánh sự khác biệt giữa hai nhóm doanh nghiệp: doanh nghiệp nam làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ qua các giai đoạn phát triển. Kết quả của bài báo có một số gợi ý cho các cơ quan ban ngành/tổ chức trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ nói riêng trong mỗi giai đoạn phát triển. Cụ thể, những hỗ trợ về đào tạo, tư vấn về tầm nhìn chiến lược và tính sáng tạo trong kinh doanh hay hỗ trợ về vốn đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ trong giai đoạn thành lập.
Từ khóa: Định hướng chiến lược, Giới, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp nam làm chủ, Doanh nghiệp nữ làm chủ.
Tra cứu bài báo