Xu hướng phát triển đào tạo đại học phi chính quy - nhìn từ quy mô tuyển sinh của Trường Đại học kinh tế quốc dân

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 121-126
Tóm tắt: Quy mô tuyển sinh đại học phi chính quy tại trường đại học Kinh tế quốc dân khoảng 10 năm gần đây cho thấy, xu hướng phát triển của đại học phi chính quy có sự thay đổi, hệ đào tạo dài hạn vừa làm vừa học (VLVH) giảm xuống, hệ đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học VLVH có xu hướng tăng lên, các ngành và chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng giảm mạnh, các ngành và chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán giảm chậm hơn, ngành luật kinh tế kinh doanh tăng lên. Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân của xu hướng trên, bài viết khuyến nghị một số vấn đề đối với các trường như: tuyển sinh đúng đối tượng người học thuộc các hệ đại học phi chính quy; đổi mới khung chương trình đào tạo theo hướng thực hành; tăng cường quản lý quá trình đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: Đào tạo, phi chính quy, Đại học Kinh tế quốc dân
Tra cứu bài báo