Ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh: nghiên cứu trường hợp tập đoàn viễn thông quân đội

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 94-104
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu sử dụng các phân tích đa biến (Cronbach Alpha test, EFA, CFA, SEM). Kết quả nghiên cứu từ 202 cán bộ lãnh đạo tại các trung tâm kinh doanh cấp huyện tại Viettel cho thấy có hai nhóm nhân tố tổ chức học hỏi ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh là (1) tính hệ thống và (2) chuyển giao và tích hợp tri thức. Hai nhân tố cam kết quả lý học hỏi; văn hóa mở và chấp nhận thử nghiệm không cho thấy ảnh hưởng rõ ràng tới kết quả kinh doanh.
Từ khóa: Tổ chức học hỏi, tính hệ thống, chuyển giao và tích hợp tri thức, kết quả kinh doanh
Tra cứu bài báo