Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên trong các công ty phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 105-115
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố văn hoá doanh nghiệp và mức độ ảnh hưởng của nó đến sự gắn bó của nhân viên trong các công ty phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị cho lãnh đạo các công ty này. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp định lượng và định tính, trong đó nghiên cứu định lượng là chủ yếu. Nghiên cứu định tính được sử dụng để điều chỉnh thang đo. Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định thang đo và kiểm định mô hình, giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định 05 yếu tố văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên trong các công ty phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: định hướng công việc, thái độ né tránh rủi ro, khoảng cách quyền lực, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa tập thể trong nhóm.
Từ khóa: Công ty phần mềm, gắn bó của nhân viên, văn hoá doanh nghiệp
Tra cứu bài báo