Các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Năng lực và một số giới hạn đặt ra

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 20-26
Tóm tắt: Dựa trên mối nghi ngại cho rằng các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong thời gian gần đây chưa được sử dụng có hiệu quả, bài viết đã tiến hành khảo cứu năng lực điều tiết của các công cụ kinh tế then chốt đang được sử dụng ở Việt Nam trong quá trình đảm trách mục tiêu ổn định và phát triển nền kinh tế. Từ đây, bài viết bước đầu chỉ ra các hạn chế chủ yếu của Việt Nam trong việc sử dụng các công cụ kinh tế này. Điển hình là sự suy giảm năng lực điều tiết của khu vực kinh tế nhà nước; chính sách tiền tệ mang tính chất tùy ứng (discretionary), trong khi đó chính sách đầu tư công nhằm dẫn dắt sự phát triển còn nhiều lúng túng. Trên cơ sở đó, bài viết phác thảo một số ranh giới, điều kiện hay giới hạn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các công cụ kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Công cụ điều tiết kinh tế, chính sách tài khóa, thất bại của nhà nước.
Tra cứu bài báo