Đánh giá quá trình thu hút FDI trong thời kỳ đổi mới và một số gợi ý chính sách

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 11-19
Tóm tắt: Bài viết tập trung đánh giá quá trình thu hút FDI vào Việt Nam từ khi cải cách mở cửa đến nay. Các vấn đề trọng tâm là kết quả đạt được trong thu hút FDI; những vướng mắc và cản trở đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam; triển vọng thu hút FDI những năm tới và một số gợi ý chính sách.
Từ khóa: FDI; tổng kết FDI; triển vọng thu hút FDI
Tra cứu bài báo