Đánh giá tác động của một số yếu tố tới sự thỏa mãn của nhân viên điện lực cấp cơ sở nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân lực

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 72-81
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu và đánh giá các yếu tố tới sự thỏa mãn của nhân viên Điện Lực cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu đã được kiểm định và đo lường cho thấy rằng sự tác động của các yếu tố đến sự thỏa mãn của người lao động: yếu tố thù lao đóng vai trò quan trọng (0,451) trong thỏa mãn người lao động so với an toàn (0,427), quản lí (0,344), công việc (0,235), phát triển (0,143). Đồng thời, qua nghiên cứu này, tác giả đề xuất một số kiến nghị chính sách quản lí nhân lực nhằm nâng cao sự thỏa mãn của người lao động trong Điện lực cấp cơ sở, và tăng tính hiệu quả trong các hoạt động quản trị nhân lực.
Từ khóa: Sự thỏa mãn người lao động, nghiên cứu thực nghiệm, quản trị nhân lực.
Tra cứu bài báo