Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 27-34
Tóm tắt: Với việc Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, nông dân nước ta có thêm nhiều cơ hội phát triển, nhờ đó nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã có những khởi sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, nông dân Việt Nam hiện phải đối mặt với không ít vấn đề gay gắt. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề đó, nguyên nhân và tìm giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nông dân tháo gỡ chúng nhằm thúc đẩy nông nghiệp tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở nông thôn cũng như trong nước nói chung.
Từ khóa: Hỗ trợ, nông dân, nông nghiệp, sản xuất
Tra cứu bài báo