Mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung- Góc nhìn từ thực tiễn

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 59-64
Tóm tắt: Bài viết này đi vào phân tích thực trạng về mức độ bao phủ của bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và trợ giúp xã hội đối với người dân thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Bài viết chỉ ra rằng, để mở rộng mức độ bao phủ của bảo hiểm trên cả hai khía cạnh tự nguyện hay bắt buộc, Chính phủ nên xem xét hỗ trợ tài chính để gia tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm tự nguyện; các chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm cho người lao động làm việc ở khu vực chính thức; đồng thời, các đối tượng thụ hưởng các chương trình trợ giúp xã hội cần được đánh giá, xem xét lại để tránh nhầm lẫn và tránh trùng lắp đối tượng.
Từ khóa: An sinh xã hội, mức độ bao phủ, vùng kinh tế trọng điểm, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; độ bao phủ.
Tra cứu bài báo