Một số vấn đề về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học tại trường Đại học Kinh tế quốc dân hiện nay

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 142-146
Tóm tắt: Từ thực trạng biến động số lượng sinh viên trong quá trình đào tạo, sự không đồng đều về phân loại tốt nghiệp của các hệ đào tạo, ngành đào tạo đại học vừa làm vừa học, bài viết chỉ ra những bất cập trong đào tạo hình thức này hiện nay. Trên cơ sở đó đã khuyến nghị về đổi mới khung chương trình đào tạo; đổi mới công tác tổ chức thi và ra đề thi theo hướng trắc nghiệm khách quan; nâng cao chất lượng thi tuyển sinh đầu vào đối với hệ đại học vừa làm vừa học nhằm cải thiện tình trạng đào tạo hình thức này những năm tới.
Từ khóa: Đào tạo, vừa làm vừa học, Đại học Kinh tế quốc dân
Tra cứu bài báo