Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 35-42
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm tăng sự trung thành của khách hàng mua sắm online. 1000 phiếu hỏi được gửi đến đối tượng điều tra qua email và thu thập trong 2 tháng. 196 phiếu là hợp lệ và chính thức đưa vào phân tích. Dữ liệu được phân tích theo qui trình chuẩn gồm nhiều bước từ phân tích nhân tố đến kiểm định độ tin cậy và phân tích hồi qui để kiểm định các giả thiết. Kết quả chỉ ra rằng: danh tiếng nhà bán lẻ, chi phí chuyển đổi, sự lo lắng về tính bảo mật, sự hấp dẫn của các lựa chọn khác và sự hài lòng của khách hàng có ảnh hưởng đến sự tin tưởng, sự cam kết, sự duy trì quan hệ và lòng trung thành của người mua hàng trực tuyến. Ngoài ra, sự tin tưởng và sự cam kết vừa tác động trực tiếp vừa tác động đến mối hệ giữa các biến tiền đề với lòng trung thành của khách hàng.
Từ khóa: Sự trung thành của khách hàng, nhân tố ảnh hưởng và mua sắm trực tuyến
Tra cứu bài báo