Tác động của năng lực marketing đến kết quả kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 116-124
Tóm tắt: Năng lực marketing có ý nghĩa quan trọng đối với việc đạt được tính bền vững của lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu này nhằm khám phá các nhân tố cấu thành năng lực marketing và xác định ảnh hưởng của nó tới kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu qua 2 bước sơ bộ và chính thức thông qua phỏng vấn Giám đốc chi nhánh của các ngân hàng. Nghiên cứu sơ bộ sử dụng công cụ hệ số tin cậy - Conbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis- EFA). Nghiên cứu định lượng chính thức nhằm kiểm định lại thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis – CFA) và giả thuyết thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Model – SEM). Kết quả cho thấy năng lực marketing tác động mạnh và cùng chiều tới kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần.
Từ khóa: Năng lực marketing, kết quả hoạt động kinh doanh
Tra cứu bài báo