Tác động của quản trị nhân sự đến sự cam kết của nhân viên với tổ chức

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 43-51
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và cam kết của nhân viên với tổ chức đã được thực hiện nhiều trên thế giới. Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa được các nhà khoa học trong nước thực hiện nghiên cứu nhiều và chủ yếu tập trung vào nghiên cứu tại một doanh nghiệp cụ thể. Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam kiểm định mối quan hệ này với mẫu nghiên cứu thu thập từ các công ty khác nhau. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, quản trị nhân sự nói chung có tác động đến cam kết của nhân viên với tổ chức. Các hoạt động quản trị nhân sự cụ thể bao gồm tuyển dụng, đánh giá nhân viên, môi trường làm việc và chế độ phúc lợi có tác động tích cực đến cam kết của nhân viên với tổ chức. Nghiên cứu này cũng gợi ý cho các nghiên cứu về chủ đề này trong tương lai.
Từ khóa: Quản trị nhân sự; cam kết của nhân viên; kết quả của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo