Vận đơn đường biển điện tử (e-B/L) và khả năng áp dụng ở Việt Nam

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 135-141
Tóm tắt: Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa hình thành hệ thống vận đơn đường biển điện tử (e-B/L). Trên cơ sở điều tra, khảo sát thu thập ý kiến từ 100 doanh nghiệp và các chuyên gia vận tải biển, giao nhận và kinh doanh xuất nhập khẩu, bài viết cho thấy việc áp dụng e-B/L không những cần thiết và phù hợp với xu thế chung của thế giới mà còn là nhu cầu và có khả năng vận dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, để áp dụng e-B/L, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo của Nhà nước và doanh nghiệp. Đối với Nhà nước, cần xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử trong hoạt động ngoại thương; xây dựng các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kí phát và chuyển nhượng vận đơn điện tử; Nâng cao an toàn thông tin. Đối với doanh nghiệp, cần nhận thức đúng về vai trò của công nghệ thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử EDI và e-B/L trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, giao nhận, vận tải hàng hoá quốc tế; đầu tư thích đáng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường công tác bảo mật hệ thống thông tin của doanh nghiệp…
Từ khóa: Vận đơn đường biển điện tử, Vận đơn, Thương mại điện tử
Tra cứu bài báo