Xác định các yếu tố tác động đến mức xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng thương mại tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 125-134
Tóm tắt: Mức xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại tại một quốc gia không chỉ là vấn đề quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng nhằm nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của ngân hàng mà còn là một vấn đề được các cơ quan quản lý chính phủ chú trọng để sớm có những biện pháp can thiệp kịp thời ổn định hệ thống ngân hàng. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy Logit thứ bậc (Ordered logit) nhằm xác định các yếu tố tác động chủ yếu đến mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố về rủi ro chung của quốc gia, mức độ rủi ro của ngành, mức độ hỗ trợ của chính phủ hay tập đoàn và một số chỉ tiêu tình hình tài chính của đơn vị có tác động rất lớn đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý đối với các cơ quan quản lý của chính phủ và bản thân ngân hàng thương mại nhằm cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm.
Từ khóa: Chỉ tiêu tài chính ngân hàng thương mai, hồi quy tuyến tính thứ bậc (Ordered logit), mức xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại.
Tra cứu bài báo