Xây dựng mô hình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 52-58
Tóm tắt: Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp đang ngày càng trở thành một vấn đề chiến lược cho các công ty trong chuỗi cung ứng và thường được thực hiện bởi hội đồng chuyên gia dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá. Vì vậy, quá trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp được xem như mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn (MCDM). Hiện nay, đã có rất nhiều các nghiên cứu đưa ra các tiêu chuẩn và mô hình khác nhau để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. Tuy nhiên, tại Việt Nam số lượng các nghiên cứu liên quan tới mô hình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp là rất hạn chế. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn để giúp các tổ chức sản xuất kinh doanh đánh giá và lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp. Để thấy được tính hiệu quả của mô hình, mô hình đề xuất đã được ứng dụng trong trường hợp công ty vận tải tại Hà Nội.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng, nhà cung cấp, mô hình ra quyết định, xếp hạng, tập mờ
Tra cứu bài báo