Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và các nhân tố ảnh hưởng đến chu kỳ chuyển đổi tiền mặt: Một trường hợp nghiên cứu với các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

KT&PT, số 212 tháng 02 năm 2015, tr. 79-85
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một chỉ tiêu khác đo lường tính thanh khoản của doanh nghiệp ngoài ba chỉ tiêu tỷ số thanh toán hiện hành, tỷ số thanh toán nhanh và tỷ số thanh toán tức thời, đó là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt. Sau đó, tiến hành nghiên cứu các mối quan hệ giữa độ dài chu kỳ chuyển đổi tiền mặt với các nhân tố quy mô, số vòng quay hàng tồn kho, số vòng quay các khoản phải thu khách hàng và ROA. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính năm 2013 của 30 doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ dài chu kỳ chuyển đổi tiền mặt có mối quan hệ tiêu cực với các nhân tố quy mô, số vòng quay hàng tồn kho, số vòng quay khoản phải thu khách hàng; không có mối quan hệ với ROA. Qua đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm rút ngắn chu kỳ chuyển đổi tiền mặt để nâng cao thanh khoản của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Từ khóa: Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, vật liệu xây dựng, Quảng Ngãi
Tra cứu bài báo