Kinh tế ngầm các quốc gia Đông Nam Á: Quy mô, khuynh hướng và chính sách kinh tế vĩ mô

KT&PT, số 212 tháng 02 năm 2015, tr. 35-46
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định quy mô và xu hướng tăng/giảm của kinh tế ngầm ở các quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp khu vực Đông Nam Á (ngoại trừ Singapore và Brunei), từ năm 1995 đến năm 2014. Trong nghiên cứu này, mô hình MIMIC được sử dụng để xác định quy mô nền kinh tế ngầm (biến số không quan sát được) dựa vào các nhân tố quan sát được trong nền kinh tế. Kết quả của nghiên cứu cho thấy trong khi quy mô nền kinh tế ngầm của Thái Lan và Myanmar là lớn nhất về giá trị tương đối so với quy mô nền kinh tế chính thức, Việt Nam và Philippines có mức gia tăng về quy mô nền kinh tế ngầm cao nhất trong giai đoạn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện mức thuế suất, sự tự do lao động và tự do kinh doanh tác động rất lớn đến quy mô của nền kinh tế ngầm của các quốc gia Đông Nam Á.
Từ khóa: Kinh tế ngầm; quy mô; khuynh hướng; mô hình MIMIC, Đông Nam Á
Tra cứu bài báo