Nguồn nhân lực của các nước Asean và những tham chiếu cho Việt Nam trước thềm hội nhập AEC

KT&PT, số 212 tháng 02 năm 2015, tr. 25-34
Tóm tắt: ASEAN hiện nay đang được coi là khu vực năng động với sự phát triển mạnh về kinh tế cùng với sự gia tăng hợp tác giữa các quốc gia. Theo lộ trình, năm 2015 cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập và đi vào hoạt động. Một trong các nội dung cơ bản nhất của AEC là tự do hóa di chuyển lao động có kỹ năng giữa các nước thành viên. Điều này hứa hẹn đem đến nhiều cơ hội cho các bên, đồng thời cũng hàm chứa nhiều thách thức do hầu hết các nước trong liên kết kinh tế này đều đang ở giai đoạn rất dồi dào về số lượng lao động, nhưng lại có sự khác biệt về chất lượng lao động và trình độ phát triển. Bài viết này sẽ phân tích thực trạng nguồn nhân lực ở các nước ASEAN và tham chiếu cho Việt Nam để từ đó đề xuất các gợi ý chính sách.
Từ khóa: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), nguồn nhân lực, di chuyển lao động
Tra cứu bài báo