Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

KT&PT, số 212 tháng 02 năm 2015, tr. 47-53
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu cấp tỉnh để ước lượng tác động của di cư trong nước tới giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn 1998 - 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy di cư trong nước có tác động tích cực đến giảm nghèo, mặc dù tác động này không phải là tức thì, cụ thể ở đây là sau hai năm. Tiến hành tương tác biến di dân với một số biến khác, nghiên cứu phát hiện một điều khá thú vị, đó là tác động của di dân lên giảm nghèo sẽ mạnh hơn đối với các tỉnh có tỉ lệ bất bình đẳng cao. Ngoài ra, nghiên cứu này một lần nữa khẳng định vai trò của tăng năng suất nông nghiệp và vốn nhân lực trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.
Từ khóa: Di cư trong nước, giảm nghèo, Việt Nam
Tra cứu bài báo