Tác động của nhập khẩu đến việc làm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

KT&PT, số 212 tháng 02 năm 2015, tr. 62-69
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét tác động của nhập khẩu đến tạo việc làm của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại Việt Nam trên cơ sở sử dụng bộ số liệu điều tra quốc gia và cách tiếp cận biến công cụ đối với phương trình sai phân. Kết quả chỉ ra rằng gia tăng nhập khẩu dẫn tới giảm việc làm của người lao động. Kết quả là vững thông qua một số chỉ định và ước lượng khác nhau. Đồng thời, kết quả của chúng tôi cũng cho thấy những nghiên cứu sử dụng dữ liệu ở cấp quốc gia hoặc cấp ngành có thể bị chệch do không tính đến sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.
Từ khóa: Việc làm, nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
Tra cứu bài báo