Tiến trình thương thảo quốc tế về biến đổi khí hậu: Thành tựu, thách thức và triển vọng

KT&PT, số 212 tháng 02 năm 2015, tr. 54-61
Tóm tắt: Hai thập kỷ qua chứng kiến sự ra đời và phát triển của cơ chế khí hậu toàn cầu với Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (1992) và Nghị định thư Kyoto (1997) với tư cách là những trụ cột chính của cơ chế và là nền tảng cho đàm phán quốc tế về khí hậu. Dù đã đạt được những thành tựu ban đầu đáng khích lệ, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được các mục tiêu về giải quyết biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Một thỏa thuận khí hậu toàn cầu mới áp dụng cho tất cả các quốc gia sau năm 2020 được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Bài viết tóm tắt thành tựu của các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu trong hơn 20 năm qua, phân tích những thách thức của cơ chế khí hậu toàn cầu hiện tại, đưa ra triển vọng về cơ chế khí hậu toàn cầu mới sau năm 2020 và đề xuất về sự tham gia của Việt Nam vào tiến trình này.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, các nước phát triển, các nước đang phát triển, giảm nhẹ, thích ứng
Tra cứu bài báo