Ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 55-64
Tóm tắt: Bài báo nhằm đo lường ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh của người tiêu dùng, một lĩnh vực nghiên cứu khá mới ở Việt Nam. Với một qui trình và phương pháp khoa học nhằm phát triển và kiểm chứng thang đo, nghiên cứu đã xây dựng được một thang đo tin cậy và hiệu lực đo lường ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh ở môi trường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa ảnh hưởng của nhóm tham khảo và các thành phần ảnh hưởng nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh có giá trị khác nhau, giữa người tiêu dùng trẻ tuổi và trung niên, giữa nam và nữ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất những hàm ý thực tiễn có giá trị cho các nhà quản trị marketing trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động.
Từ khóa: Ảnh hưởng nhóm tham khảo, điện thoại thông minh, hành vi người tiêu dùng
Tra cứu bài báo